Twee vrouwen geven elkaar de ellebooggroet

 

 

 

Jaarverslag 2020

Voorschoten Voor Elkaar

“Wij openen de deur, maar je moet
zelf naar binnen gaan.”

 

Lees verder

Voorwoord

 

Voorwoord

Voor u ligt een jaarverslag dat vertelt over een bewogen en actief jaar, waarin we in veel situaties een verschil hebben kunnen maken. Mijn medewerkers mogen supertrots zijn op zichzelf, ik ben dat in ieder geval in hoge mate op hen. In 2018 schreven Bosman & Vos het document ‘Haalbaarheidsstudie breed welzijn Voorschoten’ en gaven aan dat “de organisatie die ontstaat kan excelleren”. Nou, daarmee zij we uitstekend op weg! Ik ben zeer vereerd dat ik sinds september jl. de ‘aanvoerder’ mag zijn van deze mooie organisatie en dat ik mag samenwerken met al deze bevlogen mensen.

Veel leesplezier,

Yvonne van Balen, directeur-bestuurder

2020

2020 was het jaar waarin wij als brede organisatie voor welzijn en ondersteuning van start gingen. We werden het eerste aanspreekpunt voor alle vragen, en we zijn druk bezig geweest daar onze organisatie en de processen op in te richten.

Activiteiten die we organiseerden om vereenzaming tegen te gaan, boden we zo breed mogelijk aan. We hadden aandacht voor specifieke zaken als mogelijk financiële problemen of overbelasting door mantelzorg. We leverden een belangrijke bijdrage aan zowel preventie als present zijn.

Voorbeelden van mooie resultaten zijn de (gezamenlijke) corona-acties, de start van het Odense Huiskamerorkest, de meidenmiddagen en -avonden, de start van een echtscheidingsspreekuur, het Ondernemersloket, de website meedoeninvoorschoten.nl en 738 individuele vragen voor ondersteuning die zijn opgepakt. Dankzij de politieke keuze om zoveel verschillend aanbod onder één dak te brengen, staat er nu een gevarieerd, toegewijd en zeer enthousiast team klaar voor alle inwoners van Voorschoten. Er is heel veel expertise in huis gehaald en onze naamsbekendheid is behoorlijk gestegen. Wij denken dat onze ‘identiteit’ steeds duidelijker en sterker is geworden.

Daarnaast voerden we het gesprek met onze netwerkpartners over hoe we de samenwerking het beste kunnen construeren. Met name op het gebied van de jeugd- en gezinssamenwerking is de taakverdeling nog niet scherp genoeg neergezet, dit wordt een van de belangrijkste opdrachten voor 2021.

Corona

Bijzonder was natuurlijk het effect van corona en de daarbij horende maatregelen op de organisatie en haar werk.

Uiteindelijk zijn onze locaties slechts een korte periode dicht geweest en gingen de contacten met klanten steeds door.

Het aantal vrijwilligers dat zich actief wilde inzetten nam door corona een dusdanig hoge vlucht, dat er meer aanbod dan vraag was.

Nu is het de uitdaging om hen te motiveren zich in 2021 te blijven inzetten en samen te onderzoeken in welke vorm dit het beste kan plaatsvinden.

 

Door naar Inleiding

Inleiding

 

Missie

Voorschoten voor Elkaar staat voor een betrokken lokale samenleving waar iedereen mee kan doen. Wij ondersteunen en versterken inwoners die dat (tijdelijk) niet zelfstandig kunnen. Wij doen dat niet alleen, maar samen met en voor elkaar.

Onze visie

Voorschoten voor Elkaar werkt altijd samen met inwoners en waar mogelijk ook met hun omgeving. Wij kijken naar de talenten van mensen, naar mogelijkheden en kansen om mensen aan elkaar te verbinden. Wij streven naar het bijdragen aan de kwaliteit van (samen) leven.

 

Een sterke samenleving is de basis

In een sterke samenleving kan iedereen volwaardig meedoen en zijn mensen betrokken bij elkaar. Wij willen de kwaliteit van (samen) leven in Voorschoten versterken. Wij brengen daarom mensen met elkaar in verbinding en koppelen het formele aan het informele aanbod. Door onze ondersteuning dichtbij het dagelijks leven te organiseren en onze activiteiten laagdrempelig en gastvrij in te richten, worden inwoners gestimuleerd om mee te doen en zelf initiatieven te ondernemen. Zo zetten we in op preventie en worden individuele vragen en knelpunten in buurten eerder gesignaleerd en opgepakt.

 

 

 

 

 

 

Oudere man speelt piano

 

Werken vanuit kracht en talent

Ieder mens heeft talenten. Wie aangesproken wordt op zijn mogelijkheden en talenten, zet zich eerder in voor zichzelf en de samenleving. Wij werken vanuit wat er wel goed gaat: vanuit de kracht van individuele inwoners, van buurten en van professionals. Zo bouwen we aan een krachtige gemeente Voorschoten.

Focus op mensen in kwetsbare situaties

Wij zijn er voor iedereen, maar hebben extra aandacht voor inwoners die hun vragen in het dagelijks leven (tijdelijk) niet zelf kunnen oplossen. Wij ondersteunen en stimuleren hen om zelf in actie te komen om weer grip te krijgen op hun leven en hun sociale netwerk te vergroten. Waar nodig organiseren wij dat zij de juiste aanvullende zorg krijgen. Wij laten hen los zodra ze het weer zelfstandig kunnen. Wij weten dat niet iedereen het helemaal alleen zelf kan. Hen blijven wij ondersteunen of verbinden aan vrijwilligers.

 

Samenwerking als uitgangspunt

Wij kunnen ons werk niet alleen. Door open en gelijkwaardig samen te werken vergroten wij onze slagkracht en kunnen we snel inspelen op de lokale Voorschotense behoeften en ontwikkelingen. Samen met formele en informele organisaties, met vrijwilligers, professionals en de inwoners bouwen we in iedere buurt een sluitend sociaal netwerk waarbij niemand buiten de boot valt. Om dat te bereiken maken we onder andere ook gebruik van vrijwillige inzet en coachen we vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.

Speerpunten gemeente Voorschoten

Onze missie en visie die we in 2020 hebben verwoord is mede ontwikkeld op basis van de (gemeentelijke) speerpunten die zijn geformuleerd ten aanzien van het sociaal domein. De gemeente Voorschoten heeft deze speerpunten, of anders gezegd: gewenste maatschappelijke doelen, verwoord in een maatschappelijke agenda.

Deze agenda heeft zeven thema’s, waarvan er zes relevant zijn voor Voorschoten Voor Elkaar.

 1. Toegang
 2. Systeem voor zorg en ondersteuning
 3. Zelfredzaamheid
 4. Sociale cohesie
 5. Gezonde leefstijl
 6. Opgroeien en ontwikkelen

Infographic Systeem Zorg en Ondersteuning

Door de integrale aanpak van Voorschoten Voor Elkaar hangen alle doelen en de bijbehorende activiteiten samen. De activiteiten dragen bij aan meerdere maatschappelijke doelen. Wij hebben ze in ons jaarplan 2020 ondergebracht bij het maatschappelijke effect dat het meest voor de hand ligt.

Voor inwoners kunnen alle activiteiten met elkaar samenkomen tot een integraal arrangement op maat voor die specifieke persoon.

Dit jaarverslag van 2020 hebben we gemaakt aan de hand van bovenstaande maatschappelijke effecten. Wat we concreet gedaan hebben vertellen we steeds gebundeld per thema. Deze thema’s zijn:

 

De thema’s vormen ook de basisstructuur van onze organisatiewebsite. Zo maken we aan inwoners kenbaar waarvoor ze bij ons terecht kunnen.

 

Toegankelijke hulp en ondersteuning

Verschillende contactmanieren

Toegankelijke hulp
en ondersteuning

Toegankelijkheid

Voorschoten Voor Elkaar vormt één laagdrempelige, toegankelijke en herkenbare centrale toegang voor alle ondersteuningsvragen van inwoners (van 0 – 100 jaar) en organisaties. Dit kan zowel fysiek, digitaal als telefonisch zijn. Aan zowel inwoners als professionals maken we duidelijk waar ze met hun vragen of problemen terecht kunnen. De aanpak is vraaggericht en sluit aan op de situatie van de vraagsteller. Waar nodig wordt begeleid naar andere professionele hulp.

Om bovenstaande te realiseren is er één centraal telefoonnummer, dat elke werkdag bereikbaar is van 09.00-17.00 uur. In heel 2020 kregen we bijna 3000 telefoontjes binnen. In de beginperiode van de coronamaatregelen waren dat er een stuk minder (30-40 per week) dan we nu zien (70-80 per week).

Daarnaast is er één centrale locatie: Zwaluwweg 4 te Voorschoten, waar inwoners iedere werkdag binnen kunnen lopen. In 2020 was dit uiteraard beperkt, vanwege de geldende coronamaatregelen.

Ook onze andere locaties, Parkhuis en Vliethuis, zijn locaties waar inwoners onze sociaal werkers kunnen treffen, in 2020 was dit helaas veel minder mogelijk dan onze wens was.

 

“Weet je waar ik nu blij van word? Waarom ik trots ben dat ik bij deze organisatie werk?

Omdat ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt bij ons kunnen werken. Als vrijwilliger bij ons op kantoor of in de Odensehuiskamer gaan ze aan de slag en je ziet hun zelfvertrouwen per week groeien!”

Cariene, medewerker Front Office

Cariene

Communicatie

Het belangrijkste doel van onze communicatie is ervoor zorgen dat mensen ons weten te vinden. We vertellen wat we allemaal doen, zodat inwoners van Voorschoten begrijpen waarvoor ze bij ons terecht kunnen. Onze communicatiemedewerker maakt verhalen over ons werk en brengt zo bij andere mensen herkenning. Door het lezen van een verhaal realiseren zij zich: “Daar loop ik ook tegenaan en zou ik ook wel ondersteuning bij kunnen gebruiken. Dus daar kan ik Voorschoten Voor Elkaar voor bellen?”

Een ander doel van onze communicatie is het informeren van Voorschotenaren. Over onze activiteiten bijvoorbeeld, zoals echtscheidingsspreekuren, ontmoetingsmiddagen of activiteiten voor jongeren.

Geschiedenis

Zoals bekend volgt onze brede welzijnsorganisatie uit een grote organisatorische verandering (reorganisatie) in het sociaal domein van Voorschoten:

 • Drie partijen (MEE, Kwadraad en JJW) verdwenen uit Voorschoten en droegen hun activiteiten over;
 • Er ontstond één subsidierelatie: tussen VVE en de gemeente als opdrachtgever en tussen VVE en 11 partijen (C11) die voortaan hun financiële bijdrage zouden gaan krijgen via VVE;
 • Er kwam één ingang voor alle welzijnsvragen: het telefonisch loket Wassenaar-Voorschoten werd opgesplitst. De (inloop) loketfunctie op het gemeentehuis verdween;
 • Er kwam één team van professionals waarin zoveel mogelijk expertise aanwezig en geborgd is.

Informeren

Een dergelijke grote organisatorische verandering vereist onder andere dat alle betrokken groepen, de stakeholders, consequent en op transparante wijze worden meegenomen bij de stappen die gezet worden. De communicatiedoelstellingen die hieruit volgden werden daarom toegespitst op twee gebieden: informeren en bewustwording.

.

 

We hebben onze doelgroepen geïnformeerd over:

 • Wat de veranderingen waren;
 • Wat deze veranderingen concreet voor hun situatie kan betekenen;
 • Dat wij het aanspreekpunt (en de wegwijzer) zijn voor alle welzijnsvragen voor henzelf of hun naasten;
 • Waarvoor men bij ons terecht kan en op welke manier ze het beste contact kunnen leggen.

Bewustwording

We hebben in onze communicatie ingezet op de doelstelling dat inwoners ons ervaren als een betrouwbare, onafhankelijke, deskundige en toegankelijke organisatie. Waar op een open en respectvolle manier om wordt gegaan met vragen die gesteld worden.

Op allerlei manieren en via diverse kanalen hebben we onszelf zichtbaar gemaakt, hieronder een overzicht:

Website Voorschoten Voor Elkaar

Onze website Voorschoten Voor Elkaar ging 13 februari 2020 live en daar hebben we het hele jaar met grote regelmaat nieuwsberichten en informatie over onze activiteiten geplaatst.

Coronarubriek

De website werd in maart aangevuld met een speciale coronarubriek, om specifiek coronagerelateerde verhalen en berichten te kunnen publiceren.

Website Meedoen in Voorschoten

Website Meedoen in Voorschoten ging 15 december live, hierop zijn alle activiteiten in het sociaal domein te vinden, organisaties kunnen deze er zelf opzetten.

Vrijwilligersplatform

Ons digitale vrijwilligersplatform (Vrijwilligvoorschoten.nl) heeft juist in coronatijd haar nut bewezen. Lees hier meer over deze website.

Voorschotense Krant

Elke maand 2 of 3 eigen, herkenbare pagina’s met informatie over wat we doen en verhalen uit de praktijk.

Seniorenmagazine

5x per jaar 2 à 3 pagina’s met artikelen over activiteiten en praktijkverhalen (interviews) gericht op doelgroep senioren.

Facebook

Onze Facebookpagina liet een groei van het aantal volgers zien van bijna 60%! Dit kanaal groeit nog steeds.

Instagram en LinkedIn

Ook het bezoek op onze LinkedIn- en Instagramaccounts liet een behoorlijke groei zien. Vooral voor het jongerenwerk is Instagram een onmisbaar kanaal gebleken.

Lokale pers

Via persberichten naar lokale media hebben we onze zichtbaarheid verder vergroot.

Collage flyers

Naast alle digitale informatie en vaste pagina’s zorgden we voor flyers. Niet iedereen is immers even digitaal vaardig of leest de lokale bladen. Daar komt bij dat het bij bepaalde informatie prettig is om dit nog eens terug te kunnen lezen.

Kaartje corona actie

Ook maakten we kaartjes om uit te delen, bijvoorbeeld tijdens speciale corona-acties of om mensen een hart onder de riem te steken.

Twee handen met puzzelstukjes

Duurzame zorg en ondersteuning

Een duurzaam systeem voor zorg en ondersteuning

Wij organiseerden, samen met maatschappelijke partners en inwoners, een breed aantal toegankelijke voorzieningen voor alle inwoners. Denk aan buurtontmoetingsplekken, een echtscheidingsspreekuur (samen met het Centrum Kind en Scheiding), de formulierenbrigade en de samenwerking met Schuldhulpmaatje in de bibliotheek, de Odensehuiskamer en het schoolmaatschappelijk werk op alle scholen in Voorschoten, waarbij we nauw samenwerken met de GGD.

Samen met de WMO-consulenten en de Jeugdconsulenten (beiden van de gemeente) regelden we de inzet van zorgaanbieders. Dit leverde een goede samenwerking op. De jeugdconsulenten troffen we wekelijks in het ’18- overleg’, waar we samen met Cardea, de GGD en de Ondersteuner Jeugd van de huisartsen (OJH) afstemden over aanmeldingen die kinderen & gezinnen betroffen.

Een belangrijke taak van onze organisatie was en is om tekorten en dubbelingen in het aanbod te signaleren. Zoals bijvoorbeeld wanneer de ketensamenwerking niet goed loopt, of (nog) niet sluitend is. Met de komst van de armoederegisseur per 1 juli 2020 zijn we hier nog scherper op en hebben we ook de opdracht van de gemeente om hierop te acteren.

Armoederegisseur Marit Weijenberg

Armoederegisseur

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft er in 2017 voor gepleit dat er een armoederegisseur komt in iedere gemeente, met als belangrijke taak de werkende minima in beeld te krijgen. Verder kan de armoederegisseur de vaak ingewikkelde aanvraagprocedures verbeteren. Daarnaast heeft de armoederegisseur als taak de effectiviteit van het gemeentelijk beleid te monitoren.

In het kader van de financiële zelfredzaamheid van inwoners in Voorschoten zijn wij – in samenwerking met de gemeente – een pilot met een looptijd van 2 jaar begonnen. Met als doel onder andere vroegsignalering en preventie van schulden, het verbeteren van de aanvraagprocedures bij Werk en Inkomen en het tegengaan van versnippering van aanbod en dienstverlening.

Samenwerking met anderen

Wij werken heel nauw samen met elf organisaties in Voorschoten (C11) die, samen met vrijwilligers, aanbod hebben ‘aan de voorkant’. Hierbij kun je denken aan: activiteitencentra, cursussen, ondersteuning bij de opvoeding in de thuissituatie, vervoer etc.

Met de kerken zijn we in gesprek geweest over financiële ondersteuning van inwoners. Indien er zich een situatie voordoet waarin iets nodig is, kunnen we namens de inwoner een beroep op hen doen. Een andere samenwerking is die met Stichting Lumen Holland Rijnland, samen met hen zijn we een (vooralsnog digitaal) werkcafé begonnen. Hier kunnen mensen ondersteuning krijgen op hun weg richting (betaald) werk, bijvoorbeeld bij het opstellen van een CV.

Een andere samenwerking is dat wij het distributiepunt zijn voor het Senioren Magazine Voorschoten, dat via ons en onze vrijwilligers zijn weg vindt naar de inwoners van Voorschoten. Ook de fietsen die Stichting Leergeld aan cliënten uitreikt worden bij ons gebracht en vervolgens door de inwoners opgehaald.

Het zijn maar een paar voorbeelden van organisaties waarmee we samenwerken, uiteraard zijn dit er nog veel meer. Ten slotte werken we uiteraard ook nauw samen met de gemeente Voorschoten. Naast opdrachtgever zijn zij ook een belangrijke inhoudelijke gesprekspartner voor ons.

 

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Sinds de reorganisatie van het sociaal domein van Voorschoten komen alle vragen op het gebied van onafhankelijke cliëntondersteuning bij ons terecht. Onafhankelijke cliëntondersteuning omvat het verstrekken van informatie en advies, vraagverduidelijking, kortdurende ondersteuning en het bevorderen van zelfredzaamheid. Waar nodig bieden we ook casusregie. Hierbij is er expliciet aandacht voor kwetsbare inwoners en inwoners met een beperking. We helpen inwoners om te formuleren wat voor hen in het leven betekenis heeft, wat hij/zij nodig heeft in zijn/haar leven om zelfstandig te kunnen (blijven) wonen en zijn hun ‘wegwijzer’ in het zorgaanbod. Onafhankelijke cliëntondersteuning heeft ook een belangrijke preventieve functie; het helpt te voorkomen dat niet-passende zorg wordt ingezet.

Voor het maken van onderstaand filmpje over onafhankelijke cliëntondersteuning hebben we samen opgetrokken met de gemeente.

Bekijk video

Samenwerking met de gemeente

Ondertekening Overeenkomst
Voormalig directeur Ria van Vliet en wethouder Paul de Bruijn ondertekenen de overeenkomst.

Naast de ‘zakelijke’ overeenkomst die is gesloten tussen onze organisatie en de gemeente Voorschoten via de samenwerkingsovereenkomst en de subsidierelatie, is er ook een inhoudelijke samenwerking. Beleidsambtenaren met expertise van het sociaal domein stemmen met ons af in drie overleggen: rondom volwassenen, rondom jeugd en rondom veiligheid en leefbaarheid.

Daarnaast is er veelvuldig contact geweest over de coronasituatie en bijvoorbeeld de afstemming hierover met onderwijs, kinderopvang en de GGD. Indien zich een situatie voordoet of wanneer de gemeente een vraag heeft, zijn de lijnen naar onze organisatie kort. De komst van de armoederegisseur, de opdracht van dit project en de invulling die wij geven aan deze rol levert daar een belangrijke bijdrage aan.

Tenslotte waren we ook met de gemeente in gesprek over prestatie indicatoren (het meten van het effect van een activiteit en of dat verbetering geeft) en hebben we die gezamenlijk vastgesteld. Hierbij kun je denken aan getallen (hoeveel mensen komen er), maar vooral ook: zijn ze tevreden, dus klanttevredenheid.

Een en ander maakt nu onderdeel uit van de overeenkomst tussen ons en de gemeente voor 2021.

Samenwerking met de ‘C11’

De ‘C11’ zijn de elf (vrijwilligers)organisaties die hun bijdrage voor hun activiteiten via onze organisatie krijgen (en niet meer als subsidie van de gemeente Voorschoten). In het plaatje hieronder hebben we ze in onze huisstijlkleuren allemaal genoemd, i.p.v. alle logo’s weer te geven. De grootte en kleur van iedere organisatie is volstrekt willekeurig automatisch gedaan door een opmaakprogramma.

C11 woordenwolkVoor het jaar 2020 hebben alle elf (vrijwilligers)organisaties een eigen jaarplan gemaakt en die zijn gebundeld met ons jaarplan verstuurd naar de gemeente. Dit maakt het logisch om alle organisaties ook hun eigen jaarverslag 2020 te laten maken. Hiermee doen we hen veel meer recht en geven we meer ruimte aan de grote hoeveelheid activiteiten die de ‘C11’ gezamenlijk organiseren en aanbieden. Waar mogelijk en relevant noemen wij uiteraard in ons jaarverslag de samenwerking die we al met deze organisaties hadden, of zijn opgestart in 2020. Helaas was ook hierbij corona een extra uitdaging en toch ook wel een grote belemmering, omdat veel activiteiten van deze organisaties gedurende een groot deel van 2020 niet konden doorgaan.

Kinderen/jeugd/gezinnen

Samen met Jes Rijnland, Humanitas Home-Start en Vitalis Maatjes hebben we ons aanbod onder de loep genomen. De kracht van Jes Rijnland is de kennis over hoe het leren van kinderen en jongeren te stimuleren, met als doel ze steviger op school te laten starten of ze daarbij te ondersteunen. De kracht van Home-Start is dat de vrijwilligers naast de gezinnen gaan staan, op een heel persoonlijk onderwerp: het opvoeden van kinderen. De vrijwilligers krijgen van de ouders de ruimte om adviezen te geven en zo mee te denken over hoe het gezin de opvoeding graag vorm geeft. De kracht van de maatjes van Vitalis is dat zij door hun leeftijd nog dichtbij de leef- en belevingswereld staan van de jongeren die zij begeleiden.

Activiteitencentra, Zonnebloem, VTV, WEDOZO en de Cirkelbus

Voor Alettahof, de Boschbloem, Assalem, de Zonnebloem, VTV, WEDOZO en ook voor onze locaties Vliethuis en Parkhuis gooide corona alles door de war. De basistaak van de locaties/de organisaties is ruimte geven aan ontmoeten, aan vrijwilligerswerk. Een plek in de buurt bieden waar je binnen kunt lopen, voor gezelschap en een spelletje of om samen iets te leren. Daar kon het grootste deel van 2020 geen (fysieke) vorm aan worden gegeven. Dit maakte ook dat het werk van de Cirkelbus een deel van 2020 stil kwam te liggen. De (digitale) onderlinge samenwerking is wel opgestart en leverde diverse ideeën op, zoals bijvoorbeeld het combineren van aanbod voor kinderen en ouderen. Uitwerking volgt zodra we daar weer de ruimte voor krijgen.

Knelpunten & uitdagende vraagstukken
in 2020

Er ging heel veel goed en er is veel bereikt in 2020. Maar knelpunten waren er ook. Een belangrijke en tegelijkertijd ook zeer lastige is die van de zeer beperkte beschikbaarheid van woonruimte. Bij veel klanten die bij ons komen speelt huisvesting een rol. Enerzijds omdat mensen gaan scheiden en één van beide ouders naar een ander huis moet verhuizen. Anderzijds omdat mensen door een diversiteit aan oorzaken dakloos zijn geraakt of dreigen te raken. Tenslotte zijn er natuurlijk ook de nieuwkomers op de huizenmarkt, de kinderen die uit huis willen gaan, oftewel de starters. Merkbaar is dat andere problematiek (als die ook speelt) nijpender wordt wanneer huisvesting niet geregeld is. Regelmatig krijg je dan een soort ‘draaideureffect’; omdat de klant geen woning heeft, kan hij/zij geen uitkering aanvragen, kunnen kinderen niet naar de school waar ze tot nu toe naar toe gingen en zo verder.

Ruzieende ouders met kind

Complexe scheidingen

Een ander ‘uitdagend vraagstuk’ zijn de complexe scheidingen. Als ouders niet op een prettige, constructieve manier in gesprek kunnen of willen gaan over hun scheiding ontstaan er vele uitdagingen. Landelijk zijn er inmiddels diverse interventies ontwikkeld om een dergelijk complex vraagstuk goed te ondersteunen, maar ook dan blijkt dat het best lastig is om er ‘een succes van te maken’. Wij kiezen ervoor om altijd samen met ouders op te trekken. Soms kan dat niet met beide ouders tegelijkertijd. Dan ondersteunt de ene professional de moeder en de ander de vader. Uiteraard staat hierbij altijd het belang van het kind of de kinderen en hun veiligheid centraal.

 

Zelfredzaamheid, sociale cohesie en gezonde levensstijl

Community

Maatschappelijke effecten

Zelfredzaamheid

Inwoners die het lastig vinden om de regie over hun leven te nemen of te behouden, ervaren vaak problemen op verschillende, met elkaar samenhangende leefgebieden, zoals financiën, dagbesteding, gezondheid, werk of sociaal netwerk. Onze ervaring is dat de zelfredzaamheid toeneemt als de situatie op één of meer leefgebieden verbetert. Als mensen zelf hun koers bepalen en aan het roer staan, zijn de effecten ook duurzamer. Onze inzet is gericht op preventie en vroegsignalering, zodat de eigen kracht van inwoners bevorderd wordt en intensievere zorg uitgesteld.

Sociale cohesie

Wij willen dat meer mensen zich betrokken voelen bij hun buurt en bij elkaar. Op die manier zijn ze samen redzamer. Wij gaan gaat uit van het principe van wederkerigheid: iedereen heeft talenten, en wie iets komt halen, kan ook iets brengen. Daarom zetten wij ons in voor actieve vrijwilligers, een rijk verenigingsleven en sterke informele netwerken. Voorschoten heeft op dit moment al een rijk verenigingsleven en veel inwoners voelen zich betrokken bij hun buurt en bij elkaar.

Gezonde leefstijl

In het gezondheidsbeleid streeft de gemeente Voorschoten naar een integrale aanpak in de omgeving waar mensen wonen, werken, leren en leven. Preventie krijgt daarin een prominente plaats. Inwoners zijn gezond als ze genoeg bewegen, alcoholgebruik en roken verminderen, gezond eten en geestelijk gezond zijn en blijven.

Wonen en leefbaarheid

Van jong tot oud; je huis is je thuis. De één is op zoek naar zijn of haar allereerste eigen woning. De ander wil zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Je thuis voelen wordt ook bepaald door je omgeving. Voel je je veilig en zijn buurtbewoners betrokken bij elkaar en bij hun wijk? Wij kennen het belang van samen iets ondernemen en we hebben een scherp oog voor het mogelijk ontbreken van een sociaal netwerk bij inwoners. We stimuleren inwoners om er op uit te gaan, zich ergens aan te verbinden of maken ‘matches’ tussen inwoners via vrijwillige inzet.

Ook in 2020 boden we hulp, advies en begeleiding bij allerlei vragen op het gebied van (zelfstandig) wonen en leefbaarheid. We organiseerden ontmoetingsgroepen en we stimuleerden en ondersteunden buurtinitiatieven.

Langer thuis

In 2020 hebben wij diverse activiteiten aangeboden en georganiseerd die bijdroegen aan het langer thuis wonen van inwoners. Deze activiteiten werden veelal uitgevoerd door vrijwilligers, die begeleid werden door een sociaal werker.

Klussendienst/
boodschappendienst en begeleiding vervoer

Een groep vrijwilligers stond klaar om mensen te helpen met veelal eenmalige ondersteuningsvragen. Denk aan het vervangen van een lamp, het monteren van de deurbel, een boodschap (indien mogelijk samen met de inwoner) doen, een uurtje de tuin bijwerken of vervoersbegeleiding bij bijvoorbeeld een bezoek aan het ziekenhuis, de huisarts of de opticien. Waar mogelijk verwezen we inwoners naar de Cirkelbus.

Maatjesproject

Onze vrijwillige maatjes ondersteunden (met name) ouderen in het zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Door samen boodschappen te doen, te wandelen, koffie te drinken of een bezoekje te brengen aan een tuincentrum. Persoonlijk contact en wederkerigheid stonden daarbij centraal, want ‘maatjes zijn’ komt altijd van twee kanten. Een goede klik is dan van essentieel belang.

Welzijnsvisites 75-plussers

Vrijwilligers bezochten 75-plussers met als doel om op een efficiënte wijze zo vroeg mogelijk te kunnen signaleren of er extra hulp nodig was. Tijdens deze welzijnsvisites gingen de zes getrainde vrijwilligers van Voorschoten Voor Elkaar in gesprek met de 75-plussers over diverse onderwerpen.

In zo’n gesprek komt dan snel naar voren waar de behoeften liggen van de degene die wordt bezocht. Vervolgens kan de vrijwilliger adviseren over bestaande regelingen of doorverwijzen naar een sociaal werker, als tijdens de visite blijkt dat er behoefte is aan een meer gespecialiseerd advies.

“Mensen halen zingeving en blijdschap uit het maatje zijn of een maatje hebben.”

Een inwoner van Voorschoten wilde graag de Nederlandse taal beter leren, was geïnteresseerd in de Nederlandse cultuur en wilde graag iets voor een ander doen.

Via ons digitaal platform kwam er een ‘match’ met een oudere dame, die een wandelmaatje zocht. Ondanks het leeftijdsverschil was er een warme klik tussen beiden. Hun gesprekken waren een samenspel van Nederlands, Engels, handen en voeten. Nu wandelen ze elke week met veel plezier samen.

Hun verhaal is een mooi voorbeeld van verbinding, integratie en diversiteit in het klein.

Relaties & Welzijn

Voor alle inwoners van Voorschoten geldt dat het hebben van goede relaties bijdraagt aan hun welzijn. Of het nu gaat om een liefdesrelatie, het samenwonen met medestudenten of het omgaan met je familie, in verschillende fases van het leven geeft dit uitdagingen. Wij doen er alles aan om aan inwoners duidelijk te maken dat wij snappen dat je deze uitdagingen niet altijd zelf het hoofd kunt bieden. Dat het soms wenselijk is om ondersteuning te krijgen. En wij maken duidelijk dat het vragen om die ondersteuning krachtig is. Het kan gaan over het verlies van een dierbare, het onvoldoende contact of steun ervaren van naaste(n), eenzaamheidsgevoelens, gepest worden of bijvoorbeeld een echtscheiding. Waar mogelijk proberen we de individuele vragen te bundelen en door middel van een collectief aanbod van antwoord te voorzien. Vaak vormt de herkenning van de onderlinge samenhang al een groot onderdeel van de oplossing.

 

Sociaal werk – Individueel

Met ons individuele sociaal werk ondersteunen we inwoners die tijdelijk hulp nodig hebben met een aantal gesprekken. Regelmatig zijn we betrokken bij inwoners met ‘multiproblematiek’, waarbij op drie of meer levensgebieden problemen voorkomen. Dan is onze inzet een combinatie van hulpverlening en present zijn. Waar onze inzet eindigt en die van ‘tweedelijns’ zorg (specialistische jeugdzorg en/of volwassenzorg) begint is dan best een ‘grijs gebied’ en vraagt nauwkeurig maatwerk.

2020

Het is ons gelukt om een toegankelijke, effectieve en preventieve ondersteuning in te richten. We kregen een grote diversiteit aan vragen op ons af in 2020. Wij hebben gezien dat alle soorten vragen en problematieken ook in Voorschoten voorkomen. Van eenzaamheid tot vechtscheiding, van een vraag naar een wandelmaatje tot het vermoeden van verwaarlozing. Dit bevestigt enerzijds het belang om een team van sociaal werkers in huis te hebben met een diversiteit aan expertise en passende werkervaring. Anderzijds laat dit ook de bijzondere uitdaging van deze gemeente zien, namelijk de noodzaak om met heel veel organisaties en ook andere gemeenten samen te werken.

Cijfers individuele ondersteuning 2020. Aantal nieuwe hulpvragers.

Sociaal WerkSociaal RaadsliedenWelzijn op ReceptVrijwilliger gezochtTotaal nieuwe hulpvragers 2020
44010836154738

Informatie en advies - Onderwerpen op thema

Individuele Ondersteuning – Onderwerpen

HoofdonderwerpOnderwerp2020 in %
Individuele hulpvraagEchtscheiding9%
Gezinsondersteuning11%
Over/voor kind17%
VT3%
School2%
Huisvesting8%
Jongeren6%
Weerbaarheid2%
Rouwverwerking1%
Ouderenondersteuning6%
Corona6%
Sociale activering1%
Overig19%
Individuele vraag9%
Totaal100%

De meeste hulpvragen die we kregen kunnen we plaatsen binnen het brede terrein van de opvoeding, inclusief vragen van jongeren zelf. Vragen over hulp voor een kind, echtscheiding, gezinsondersteuning of jongerencoaching maakten maar liefst 46% uit van het totaal aan vragen. Daarnaast betrof 19% overige vragen, een diversiteit aan verzoeken. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Hoe om te gaan met een incasso van de gemeente?
 • Iemand die elders woont, maar de huisarts nog in Voorschoten heeft
 • Een broer die belt met zorgen over een zus
 • Wat te doen met een filmpje dat via sociale media verspreid wordt?
 • Doorgeven dat iemand geen mantelzorger meer is
 • Aanmelding thuisadministratie door huisarts

Geslacht hulpvragers

Leeftijd hulpvragers

Alleenstaande moeder met dochtertje

Het verhaal van Kaylee

Nadat er door de buren een ‘Veilig Thuis’ melding was gedaan, kwam onze sociaal werkster in contact met Kaylee; een jonge, alleenstaande moeder.

Kaylee is bang voor uithuisplaatsing van haar dochtertje en wil daarom niets te maken hebben met Jeugdzorg. Ze heeft gevoelens van paniek en boosheid.

Kaylee weet dat ze af en toe te hard praat, te boos wordt en als ze het echt niet weet haar dochter een tik op de billen geeft. Ze wil dit zelf ook niet, heeft het idee dat iedereen erg op haar let en dat ze steeds moet bewijzen dat ze een goede moeder is. Ze wil het verleden achter zich laten.

Wanneer de sociaal werkster vraagt naar haar dochtertje gaat Kaylee stralen. Liefdevol vertelt ze over haar kind, dat altijd blij en vrolijk is, maar wel een sterke wil heeft. En dat dat soms lastig is.

De sociaal werkster stelt voor om samen aan de slag gaan met vragen rondom het moederschap, zoals: hoe zorg je ook goed voor jezelf, waar ben je trots op en wat wil je leren? Hoe vraag je hulp aan je omgeving als je dat nodig hebt?

Daarna gaan ze aan de slag met opvoedvaardigheden, zoals: aandacht geven, structuur en veiligheid bieden, regels stellen en zo meer.

Voordat de sociaal werkster vertrekt vraagt ze Kaylee of deze het goed vindt om ‘huiswerk’ gemaild te krijgen? Ja, dat wil Kaylee graag.

Dat is dan afgesproken. Ze maken een afspraak voor de volgende week.

(Kaylee is een gefingeerde naam)

Welzijn op recept

Welzijn op Recept? Kan dat? Jazeker! Het is een alternatief voor mensen met psychosociale klachten. In plaats van het ‘traditionele pilletje’ voor te schrijven, verwijst de huisarts door naar een sociaal werker. Klachten als vermoeidheid, pijn in de nek, maar ook stress, angst en somberheid hebben lang niet altijd een medische oorzaak. Soms spelen onderliggende sociaal maatschappelijke problemen een rol, zoals overlijden van een partner, verlies van werk, eenzaamheid etc. De sociaal werker gaat in gesprek over het welbevinden, talent of de passie van de inwoner en waar hij/zij (weer) blij van wordt.

Het vraagt soms een lange adem van de sociaal werker, vertrouwen winnen gaat niet zo maar. Het kan nodig zijn om iedere week even contact te hebben middels een telefoontje of een huisbezoek. Er wordt gesproken over verschillende mogelijkheden die er zijn, zoals: samen wandelen of fietsen met iemand, naar een ontmoetingsmiddag gaan, vrijwilligerswerk doen, etc.

 

“Een inwoonster van Voorschoten zat al langere tijd thuis en had last van angstklachten. Ze had de huisarts al meerdere malen bezocht, deze kon echter niets voor haar betekenen. Toen de mevrouw bij ons terecht kwam hebben we een aantal voorstellen gedaan waar ze in eerste instantie niet enthousiast van werd. Uiteindelijk is het toch gelukt om haar te motiveren en ging ze samen met een sociaal werker op pad. Mevrouw gaat nu regelmatig naar de ontmoetingsmiddag en andere activiteiten en heeft aangegeven hierdoor minder last te hebben van angsten.”

 

Twee senior dames

Het verhaal van Paula

“Paula is 60 jaar en heeft een Welzijn op Recept verkregen van haar huisarts voor een wandelmaatje. Onlangs ging ik bij haar langs voor een kennismakingsgesprek. Paula vertelt dat zij een aantal keer in huis is gevallen en daardoor niet meer alleen durft te wandelen. Een groot gemis voor haar, omdat zij dit voorheen graag deed. Hierdoor voelt zij zich nu alleen. Door corona komen haar dochter en kleinkinderen ook maar weinig langs, dit doet haar veel verdriet.

Paula straalt wanneer zij over vroeger praat. Zij is docent Spaans geweest en het afgelopen jaar heeft zij Turks en Italiaans geleerd. Ze blijkt een prachtige talenknobbel te hebben waar zij momenteel niet veel mee doet.

Als welzijnscoach begint er dan bij mij van alles te borrelen over wat Paula eventueel zou kunnen doen. Dus ik  bespreek met haar wat er zoal mogelijk is, ook tijdens corona. Dat geeft haar zichtbaar energie en zorgt voor een glimlach op haar gezicht.

Paula kiest er uiteindelijk voor om als taalmaatje aan de slag te gaan. Ook is zij inmiddels al meerdere keren wezen wandelen met een wandelmaatje. Het wandelmaatje is een vriendin geworden, waar zij veel raakvlakken mee heeft. Nu heeft zij de smaak goed te pakken, want naast deze activiteiten heeft zij zich ook aangemeld bij ons vrijwilligersplatform en heeft zij een oproep gedaan om met een groepje fotografieliefhebbers samen te komen.

Door de verwijzing die zij van haar huisarts heeft gekregen is er van alles tot stand gekomen. Als welzijnscoach heb ik Paula alleen de weg hoeven wijzen en te enthousiasmeren. Daarna is zij zelf aan de slag gegaan. Zij geeft aan zich niet langer alleen te voelen. Ze heeft het heft in eigen handen genomen en heeft het gevoel weer mee te doen in de maatschappij.”

De Welzijnscoach van
Voorschoten Voor Elkaar

(De naam Paula is gefingeerd)

GGZ-pilot

Met deze pilot beantwoorden we de vraag: wat past er bij Voorschoten Voor Elkaar en waar is meer specialisme nodig? De basis van de pilot is eenvoudig: bij alle aanmeldingen heeft Voorschoten Voor Elkaar oog voor de mogelijke aanwezigheid van psychiatrische componenten in de vraag, dan wel in de oorzaak van het ervaren van problemen. Ons uitgangspunt is helder: sociaal werkers behandelen niet, zij begeleiden. Als iemand een behandeling krijgt, of heeft gekregen van een GGZ instelling, kan de sociaal werker bijvoorbeeld helpen om het geleerde in de praktijk te brengen, of praktische ondersteuning bieden. Deze pilot liep tot 1 september 2020 en is inmiddels verlengd t/m eind 2021.

Ontmoeten en meedoen

Sociale contacten zijn belangrijk voor ieders gezondheid en geluk. Meestal is er wel iemand in het eigen netwerk of in de wijk van een inwoner, waar hij/zij op terug kan vallen of steun aan kan hebben als dit nodig is. Vooral daar waar verbindingen tussen inwoners onderling of tussen inwoners en organisaties niet vanzelf ontstaan, kunnen wij van betekenis zijn. Waar inwoners elkaar ontmoeten ontstaat iets nieuws. Een nieuw inzicht, andere gedachten, inspiratie, nieuw gezelschap of een stimulans om (samen) iets te ondernemen. Het leidt altijd tot meer en niemand is er ooit te oud voor.

Interieur Vliethuis Parkhuis

Buurtontmoetingsplekken:
Parkhuis & Vliethuis

Wij stimuleren het gebruik van toegankelijke buurtontmoetingsplekken, kleinschalig en vooral in beheer van buurtbewoners. Dergelijke buurtontmoetingsplekken zorgen ervoor dat mensen op een laagdrempelige manier mee kunnen doen en dat ze het gevoel hebben mee te tellen.

Parkhuis (onderste foto) wordt met wat ondersteuning van een sociaal werker door inwoners zelf gerund: “We hebben dit jaar de groep vrijwilligers flink uitgebreid met vijf vrijwilligers. Dit gaf ons de mogelijkheid om in oktober te starten met een extra openingsochtend op de dinsdag.”

Lees ook: Het verhaal van Magali(21).

Ook in Vliethuis (bovenste foto) zijn er diverse activiteiten die door buurtbewoners zelf georganiseerd worden, zoals de kinderclub, de huiswerkklas en de maandelijkse ontmoetingsgroepen.

Open Eettafel

 

Het doel van de Open Eettafel is het verminderen van eenzaamheid en het opdoen van sociale contacten. Elke tweede dinsdag van de maand is het mogelijk om samen te eten. De vrijwilligers die de eettafel organiseren blijven actief en doen op deze manier ook sociale contacten op. Tussen maart en september 2020 heeft de Open Eettafel niet plaatsgevonden, wel werd er regelmatig gebeld met de deelnemers en zijn er maaltijden bezorgd. (Zie ook Corona acties.)
Vanaf september zijn we gestart met een alternatief, omdat we hoorden dat er bij een aantal bezoekers behoefte aan was. Het werden (Open) koffieochtenden ‘op afstand’ met gebak als omlijsting van hoe fijn (eigenlijk een soort feestje) het is om elkaar weer te zien.

Ontmoetingsmiddagen

 

Wij zijn in 2020 gestart met het organiseren van gezellige ontmoetingsmiddagen. Tijdens deze middagen kunnen inwoners in een ongedwongen sfeer anderen ontmoeten, door bijvoorbeeld in gesprek met elkaar te gaan of een spelletje te spelen. De bijeenkomsten staan in het teken van gezelligheid. We stimuleren juist die mensen die een beperkt sociaal netwerk hebben om erheen te gaan . De sociaal werker(s) waar mensen eerst individueel mee gesproken hebben zijn ook aanwezig, wat drempelverlagend werkt. Gelukkig hebben we ondanks de ‘lockdowns’ toch een aantal bijeenkomsten kunnen houden, waardoor een deel van de deelnemers nu zelf het contact verder vorm geeft, bijvoorbeeld door samen te gaan wandelen.

Odensehuiskamer

 

De Odensehuiskamer is een open inloop voor mensen met (beginnende) dementie en hun mantelzorgers. Deze is normaal gesproken drie dagen in de week geopend in het Vliethuis. Een sociaal werker begeleidt en ondersteunt de vrijwilligers en deelnemers die zelf invulling geven aan de dagelijkse gang van zaken. Er is geen indicatie voor nodig, dit bespaart geld bij de WMO. Verder helpt het deelnemers en hun mantelzorgers om langer thuis te kunnen blijven wonen. Eind februari was er een volle teken/schildergroep op de maandagmiddag. Van de mogelijkheid om te lunchen werd volop gebruik gemaakt, dit leverde gezellige, volle lunchtafels op met goed verzorgd eten door Gemiva.

Odense Huis Orkest

Sinds oktober 2020 wordt er in de Odense Huiskamer in Voorschoten op een laagdrempelige manier groepsgewijs samen muziek gemaakt. Een muziekvrijwilliger en de projectleider hebben van oktober t/m december wekelijks muzikale ontmoetingen georganiseerd met de bezoekers in de Odense Huiskamer.

Voor zover de COVID-19 maatregelen dit toelieten is op 1,5 meter zachtjes gezongen, gespeeld met eenvoudige percussie-instrumenten, bewogen, ontspannen en zijn er naar aanleiding van het spelen mooie gesprekken op gang gekomen. Dit alles om toe te werken naar een duurzaam orkest in het najaar van 2021. De muzikale ontmoetingen in de Odense Huiskamer worden als ontspannend en plezierig ervaren.

Recente onderzoeken (Leyden Academy on Vitality And Aging) wijzen uit wat actieve kunstparticipatie kwetsbare ouderen biedt:
1. Positiviteit: vrolijk zijn, ontsnappen, genieten, ‘beter voelen’
2. Zingeving door uitgedaagd te worden en een leven lang leren
3. Kwalitatieve sociale interacties: ‘op een andere manier contact’

Mensen die muziek maken

Presentje Jubileum Alzheimer Cafe

Alzheimer Café

In 2020 bestond het Alzheimer Café 15 jaar in Voorschoten. Het Alzheimer Café is voor mensen met (beginnende) dementie of geheugenproblemen (en hun naasten) een plek om lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de bijeenkomsten krijgt men informatie over dementie en kunnen ideeën en ervaringen uitgewisseld worden. In Voorschoten is het Alzheimer Café altijd een onafhankelijke stichting geweest. 15 vrijwilligers zorgden al jaren dat dit een zeer goed lopend café was. Sinds een jaar is het nu onderdeel van Voorschoten Voor Elkaar, met (gelukkig!) nog steeds dezelfde vrijwilligers van het eerste uur. Aan de bezoekersaantallen zien we dat er behoefte is aan elkaar te ontmoeten, het stellen van vragen en het krijgen van informatie over dementie. Voor zowel de persoon met dementie als zijn/haar naasten.

Vanwege de corona-omstandigheden zijn we dit jaar overgestapt op live uitzendingen via internet, dit bleek zeer wel mogelijk en leverde veel kijkers op. Soms wel 150 per uitzending, omdat uitzendingen natuurlijk nu op elk moment te bekijken zijn.

Uiteraard hadden wij voor de vrijwilligers dit jaar een grote waardering op het programma staan. Helaas kon door corona deze geen doorgang krijgen. Wel hebben we de vrijwilligers op een andere manier gewaardeerd, zie afbeelding.

Meisje bij graffitimuur
Meisje bij graffitimuur
 • 0
 • 1
 • 2

Mantelzorg en meer

Iemand die langdurig (meer dan drie maanden), intensief en onbetaald zorgt voor een zieke partner, gehandicapt kind, vader of moeder, goede vriend(in) of buur is een mantelzorger. Bij mantelzorgen komt heel wat kijken. Het kan naasten veel voldoening geven, maar ook vragen oproepen of zorgen en twijfels met zich meebrengen. Inwoners die niet weten hoe ze bepaalde zaken moeten regelen rondom de zorg voor een ander, of ondersteuning nodig hebben bij de mantelzorgtaken kunnen bij ons terecht. Wij kijken met hem of haar mee naar welke vorm van ondersteuning het beste bij de situatie past en/of verwijzen eventueel door .

We signaleren dat er een toenemend beroep op mantelzorgers wordt gedaan door de stijgende vergrijzing, minder inzet en/of minder snelle inzet van professionele ondersteuning en de wens en noodzaak van mensen om langer zelfstandig te blijven wonen. In Voorschoten zijn er ruim 6.000 mensen die voor een ander zorgen. Maar liefst 895 mantelzorgers zorgen zelfs meer dan acht uur per week voor iemand anders en doen dat langer dan drie maanden. Vaak combineren ze dat met een betaalde baan.

De Odensehuiskamer (voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten) is een plek waar mantelzorgers elkaar kunnen treffen, daarnaast biedt het hen de mogelijkheid om even iets voor zichzelf te doen, wanneer hun naaste in de huiskamer is.

Enkele cijfers

 • We kwamen in 2020 met 56 nieuwe mantelzorgers in contact
 • Gemiddeld over 2020 was er met 122 mantelzorgers actief contact
 • In het laatste kwartaal van 2020 waren dat er 146

Respijtzorg

We bieden ook respijtzorg aan, dit betekent dat mantelzorgers worden ondersteund met behulp van getrainde vrijwilligers. De vrijwilliger houdt de hulpbehoevende gezelschap, begeleidt, of onderneemt samen met betreffend persoon een activiteit. Hierdoor wordt de mantelzorger ontlast en houdt deze het zorgen langer vol.

Jonge Mantelzorgers

We hadden ook in 2020 weer specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers, omdat we weten dat zij zich vaak niet kenbaar maken. Ze weten niet dat hetgeen zij doen mantelzorg is en beseffen vaak niet hoe belastend dit voor hen is. Ze doen het, omdat het zo hoort, omdat het nu eenmaal je vader, moeder etc. is. Via de scholen, het schoolmaatschappelijk werk en het jongerenwerk proberen we ze in beeld te krijgen, zodat we ze gericht kunnen ondersteunen en een bijdrage kunnen leveren aan het (ook) nog kind kunnen zijn.

Andere acties

Samen met zes vrijwilligers hebben we het hele mantelzorgbestand nagebeld, zodat we weer actuele gegevens hebben. Dit leverde onder andere dertig verwijzingen voor ‘Welzijn op Recept’ op en vijf nieuwe vrijwilligers voor de ontmoetingsmiddag.

Er was vanwege corona geen bijeenkomst in het kader van de Mantelzorgdag, maar samen met de Rotary brachten we alle mantelzorgers een Pluim thuis. Hiermee konden zij zelf een cadeau of een uitje uitkiezen. Dit werd zeer gewaardeerd.

ABRI Week van de Jonge Mantelzorger

Geldzaken en regelgeving

Tegenwoordig wordt er door de overheid steeds meer van iedereen verwacht om zelfredzaam te zijn, ook op financieel gebied. Terwijl regels en regelingen best ingewikkeld zijn voor veel mensen. Wij helpen Voorschotenaren op weg met het zoeken naar een juist antwoord.

Vragen die we in 2020 kregen waren bijvoorbeeld:

 • Ik ga scheiden, waar moet ik allemaal aan denken?
 • Voor welke uitkering kom ik in aanmerking?
 • Ik heb betalingsachterstanden, wat kan ik doen?
 • Kom ik in aanmerking voor urgentie voor een woning?
Twee dames die administratie doen

Formulierenbrigade en Schuldhulpmaatje

“Bij problemen met het invullen van formulieren of het bijhouden van een goede administratie, helpen de vrijwilligers van de Formulierenbrigade.”

Iedere dinsdag zijn de vrijwilligers in de bibliotheek aanwezig, ook tijdens periodes van lockdown, omdat juist deze ondersteuning belangrijk is om door te laten gaan. Onze sociaal raadsvrouw en de armoederegisseur ondersteunen de vrijwilligers.

In 2020 hebben zij ervoor gezorgd dat ‘onze’ vrijwilligers die ondersteuning boden bij de administratie, onderdeel zijn geworden van Schuldhulpmaatje.

Hiermee is deze expertise gebundeld en zijn alle vrijwilligers ook verzekerd van de juiste ondersteuning en scholing door Schuldhulpmaatje.

Het verhaal van meneer Jansen

Meneer Jansen ging scheiden van zijn vrouw. Bij de rechter werd bepaald dat zijn vrouw in de woning mocht blijven wonen. Dit betekende dat hij een andere woning moest zoeken. Helaas was meneer Jansen ook getroffen door een ziekte, waarvoor hij behandeld werd. Hij was daardoor fysiek minder sterk. Daarnaast kon meneer niet goed lezen en schrijven. Dat belemmerde hem erg in het actief zoeken naar een andere woning en alles wat daarbij komt kijken. Het verblijven in de woning samen met zijn ex-vrouw zorgde voor nog meer spanning, waardoor meneer z’n gezondheid achteruit ging. De sociaal werker en Sociaal Raadsvrouw hebben toen samen een beroep gedaan op urgentie. Deze werd gelukkig toegekend. Meneer Jansen woont nu in Leiden en kan eindelijk pas echt tot zichzelf komen.

(De naam meneer Jansen is gefingeerd.)

Sociaal Raadsvrouw

Wij bieden ondersteuning aan inwoners van Voorschoten die vragen hebben over o.a. het recht op een uitkering, studiefinanciering, huurtoeslag, belasting, ontslag, voogdij, juridische en rechtszaken. Inwoners met een dergelijke vraag krijgen gelijk een afspraak met onze Sociaal Raadsvrouw.

In heel veel ‘zaken’ werken we nauw met elkaar samen; het sociaal werk, Schuldhulpmaatje en de Sociaal Raadsvrouw.

“Meestal speelt er meer dan alleen een juridische vraag. Bijvoorbeeld bij een gezin dat moeilijk kan rondkomen omdat één of beide ouders zijn ontslagen, één van de partner ziek is geworden of omdat ze gaan scheiden. In dit soort situaties kijk ik niet alleen naar de vraag die op tafel komt maar naar het hele plaatje. Bij ontslag bijvoorbeeld ga ik na of iemand alweer solliciteert. Is de betreffende persoon gemotiveerd? Ontstaat er door het ontslag misschien frictie binnen het gezin; heeft het effect op de kinderen? Ik kan mensen vaak niet bij alles helpen, maar ik weet wel waar ik ze naar toe moet doorverwijzen, zodat het gezin niet in een dal komt te zitten. Daarnaast kijk ik uiteraard naar het financiële plaatje; wat komt er in en wat gaat er uit, en heeft iemand recht op bepaalde regelingen van de gemeente of belastingdienst?”

Asha Kumar, Sociaal Raadsvrouw

Brievenbus

Pilot Postadres

In het najaar van 2020 zijn we een pilot gestart voor inwoners die dakloos zijn, niet terecht kunnen bij de Binnenvest (dak- en thuislozen opvang te Leiden), maar wel een postadres nodig hebben. Zij kunnen in aanmerking komen voor een postadres in de gemeente Voorschoten. Het adres staat op Zwaluwweg 4 (ons adres).

Wat houdt dat in?

Post van de klant wordt bij ons bezorgd. Binnen hangt een afgesloten brievenbus waar de post door een medewerker van VVE ingedaan kan worden. Eens per twee weken kan de klant langskomen om zijn of haar post op te halen en dan meteen zijn/haar sociaal werker even spreken. Deze mogelijkheid is bedoeld voor economisch daklozen, niet voor inwoners met psychiatrische en/of verslavingsproblematiek.

Ondernemersloket

Ondernemersloket

Ondernemen in coronatijd is moeilijk. Door de huidige maatregelen zitten veel ondernemers in zwaar weer. Daarom is Voorschoten Voor Elkaar (in samenwerking met Stichting Ondernemersklankbord (OKB) en de gemeente Voorschoten) in 2020 het Ondernemersloket gestart. Bij dit loket kunnen allerlei vragen rondom ondernemen gesteld worden zoals: financiële zorgen, het starten van een bedrijf en het schrijven van een ondernemersplan. Maar ook voor vragen over emotionele stress, balans werk vs. privé en individuele ondersteuning kun je bij het loket terecht. Het gesprek vindt plaats met een sociaal werker vanuit Voorschoten Voor Elkaar en met een vrijwilliger van het Ondernemersklankbord. Een handige mix waardoor alle soorten vragen beantwoord kunnen worden.

Kaartje Voedselbank

Samenwerking met Voedselbank

Wij werken nauw samen met de Voedselbank Voorschoten. Nieuwe klanten melden zich altijd eerst bij Voorschoten Voor Elkaar.

Sinds december 2020 is er wekelijks een sociaal werker aanwezig bij de uitgifte van de voedselbankpakketten. Uit ervaring is gebleken dat er vaak meerdere hulpvragen zijn wanneer mensen ingeschreven zijn bij de voedselbank. Om hierop in te springen willen wij zichtbaar en laagdrempelig zijn voor deze klanten zodat zij eerder bij ons aankloppen voor ondersteuning bij eventuele andere hulpvragen.

Kerst 2020

Met kerst hebben wij een kleine actie (een kaartje en een kaarsje) opgezet om aan de bestaande voedselbankklanten te laten weten dat wij iedere donderdag aanwezig zijn voor vragen.

 

Opvoeden en Opgroeien

Groep jongeren

Opvoeden en Opgroeien

Kinderen groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen

Opvoeden en opgroeien gaat overal en bij iedereen hetzelfde: met vallen en opstaan. Voor de één verloopt dit redelijk soepel, voor de ander wat moeizamer. Als ouder wil je dat jouw kind of puber opgroeit in een stabiele en veilige omgeving, goed meekomt op school, lekker in zijn of haar vel zit en fijne vrienden of vriendinnen heeft. Soms gaat het in gezinnen op één of meerdere gebieden niet naar wens. Er kunnen vragen spelen op andere leefgebieden zoals financiën, woonruimte, relaties of gezondheid.

Wij hebben, ook in 2020, duidelijk gemaakt dat het goed is om een opvoedvraag te stellen. Het is fijn voor een ouder als iemand ‘op afstand’ met ze meedenkt en waarmee ze ervaringen kunnen uitwisselen die ze misschien niet in hun vriendenkring durven delen. Ook twijfel over het ouderschap: ‘doe ik het wel goed’, is geen onderwerp dat iedereen kan bespreken in zijn/haar eigen omgeving.

Ouders, met name beter opgeleide ouders, vinden meestal antwoorden op opvoedvragen in het eigen netwerk en via internet/sociale media. Andere ouders, zoals ouders met een migratieachtergrond, laagopgeleide ouders of alleenstaande ouders, vinden het doorgaans niet gemakkelijk om met opvoedvragen naar een instantie te gaan. Wij proberen juist ook deze ouders te ondersteunen, door ze actief op te zoeken bij de peuterspeelzaal, op school of via ons netwerk.

 

“Kinderen en jongeren vervullen in een vitale samenleving een essentiële rol. Zij zijn de dragers van de toekomst.”

 

Belemmeringen om zelfredzaam te zijn

Er kunnen verschillende, soms tijdelijke, belemmeringen zijn om zelfredzaam te zijn:

 • Opgroeien in een moeizame en/of onveilige situatie, zoals relatieproblemen van/met ouders;
 • Gebruik van alcohol en drugs;
 • Niet weerbaar zijn tegen de invloed van andere kinderen/jongeren of pestgedrag;
 • Te weinig beweging en een ongezonde leefstijl;
 • Gebrek aan motivatie, of gebrek aan positieve rolmodellen.

Corona

Zoals bekend heeft de coronasituatie er helaas aan bijgedragen dat sommige kinderen/jongeren thuis nog meer problemen ervaarden. Los daarvan wordt steeds meer bekend wat de invloed van de hele situatie is op het welbevinden van kinderen en jongeren. Hier kregen we in de loop van 2020 steeds meer oog voor. We kozen er regelmatig voor om daarom met een ouder of jongere te gaan wandelen en ondertussen het gesprek te voeren. Of we lieten sommige jongeren naar één van onze locaties komen, om daar in alle rust een examen te doen.

jongen kijkt naar buiten
Portret van onze schoolmaatschappelijk werker

Schoolmaatschappelijk werk

Het schoolmaatschappelijk werk (SMW) vormt de belangrijkste schakel tussen onze organisatie en de basisscholen. De SMW-er is het eerste aanspreekpunt en onderhoudt de contacten met alle basisscholen in Voorschoten. Voor kinderen die zich om verschillende redenen op school niet optimaal kunnen ontwikkelen vanwege bijvoorbeeld verlies en rouw, faalangst, echtscheiding ouders, pestgedrag of zwakke sociale vaardigheden, kan een beroep op de SMW-er gedaan worden. Ouders kunnen ook bij het SMW terecht met vragen rondom opvoeding, ouderschap, relaties en welzijn. Met elkaar wordt gekeken welke hulp gewenst is, waarbij de SMW-er altijd samenwerkt met het team van sociaal werkers.

Feedback van ouders:

 

“Ons kind is ongelofelijk gegroeid in het zelfvertrouwen, heeft geen paniekaanvallen meer en past de technieken toe die de schoolmaatschappelijk werker haar aangeleerd heeft.”

 

Instagrampagina Jongerenwerk

Jongerenwerk

We waren in 2020 duidelijk zichtbaar aanwezig op straat, beschikbaar en bereikbaar. Onze rode jassen laten letterlijk zien dat we er zijn en wie de jongeren kunnen aanspreken.

Ook online hebben we als organisatie hard gewerkt aan onze zicht- en vindbaarheid. Het jongerenwerk heeft zich heel actief ingezet op sociale media. Bijna iedere dag was er een ‘post’ over een activiteit, een hart onder de riem in deze bijzondere tijd, of de stimulans om vooral contact te leggen als je als jongere niet lekker in je vel zit.

We hebben ons aangesloten bij landelijke jongerenwerkers (BV Jong), we denken mee in een landelijke appgroep en we hebben ons bijvoorbeeld aangesloten bij de campagne #noshank.

Jongerenwerkers

 

De jongerenwerkers en de sociaal werkers die jongeren coachen hebben zich juist in dit bijzondere jaar extra ingezet om ervoor te zorgen dat jongeren verbonden bleven met het onderwijs:

 

 

“We hebben een meisje ondersteund, zodat zij ondanks faalangst toch geslaagd is.”

“We hebben een fondsaanvraag gedaan voor een jongen, zodat hij schoolboeken en een laptop kon aanschaffen om online les te kunnen volgen.”

 

Jongerencentra Walk-In en The Basement

Een jongerencentrum is een plek waar jongeren kunnen en mogen zijn, waar ze welkom zijn, waar ze niet veroordeeld worden, waar ze met vrienden kunnen afspreken, maar vooral ook in gesprek kunnen met één van de jongerenwerkers.

In Alettahof hadden we een ruimte ingericht als jongerencentrum (De Walk-In). Dit betrof een vrij kleine ruimte, met als gevolg dat deze na de komst van corona niet meer geopend kon worden, voldoende afstand houden ging daar niet. Gelukkig mochten we tijdelijk The Basement weer in gebruik nemen. Een prachtige plek, centraal gelegen en bij het park, zodat ook buitenactiviteiten georganiseerd konden worden. Er kwamen 30-50 jongeren per openstelling langs.

 

The basement

Waarom is gemengd jongerenwerk
niet voldoende?

De praktijk leert dat het aanbod van gemengd jongerenwerk onvoldoende gelegenheid biedt om aandacht te besteden aan bepaalde onderwerpen die belangrijk zijn voor meiden. Denk hierbij aan zelfvertrouwen, weerbaarheid, grenzen en wensen in vriendschappen, relaties en seksualiteit.

Het creëren van een veilige omgeving, waarin onderling vertrouwen kan worden opgebouwd om deze onderwerpen te bespreken, belangrijk voor het succesvol maken van het meidenwerk. Dit hebben wij gerealiseerd met de meidenmiddagen en -avonden. Waar zij anders misschien niet de gelegenheid hebben of zich niet durven uit te spreken waar zij mee zitten, is er nu een laagdrempelige plek waar dit wel kan. We stimuleren onderling sociaal contact en het oefenen hiermee.

Naast ontspanning en gezelligheid, vinden de meiden het belangrijk om iets te leren. We nodigen sprekers uit die iets kunnen vertellen over de thema’s waar zij informatie en advies over willen. Denk aan Brijder Jeugd Zuid Holland en deskundigen op thema’s als seksualiteit, sociale media en loverboys.

Meidenavond

Meidenavonden

Groepsbijeenkomsten in Vliethuis voor meiden in de leeftijdscategorie 15 t/m 20 jaar onder begeleiding van sociaal werkers (meidenwerkers). Afhankelijk van de coronaregels, waren deze live of via videomeetings.

Op verzoek van de meiden is op enig moment de frequentie aangepast van tweewekelijks naar wekelijks, doordat de meiden zich door corona eenzamer voelden.

De meidenavond geeft ontspanning (samen iets gezelligs doen) en vormt een plek om dingen te bespreken die thuis of op school onbesproken blijven. Vragen over school, familie, relaties, jongens en seksualiteit kunnen op een veilige manier met elkaar besproken worden. De afspraak is dat wat besproken wordt tijdens de meidenavond in de groep blijft. Wij zien dat de meiden echt gebruik maken van het moment om dingen te delen die hen bezighoudt. Ook zitten ze met elkaar in een groepsapp waar zij elkaar soms om advies vragen.

Meidenmiddag

Meidenmiddagen

Deze meidengroep voor meiden van 10 t/m 14 jaar is in oktober 2020 gestart. Er was hier veel animo voor. Voor de eerste bijeenkomst hadden we acht aanmeldingen en het werd snel duidelijk dat, naast de behoefte om iets gezelligs te doen met elkaar, een aantal meiden ook een ‘rugzakje’ had.

Bij het onderwerp pesten gaven alle meiden aan hier ervaring mee te hebben en dat ze hier graag wat meer over wilden vertellen. De meidengroep bleek een goede plek voor hen om open te zijn over hun ervaringen en deze te kunnen delen met anderen.

Bekijk video

“Meidenwerk is een relatief onderbelichte werksoort binnen het sociaal werk. Jammer, want het Nederlandse meidenwerk is een belangrijke steun voor meiden die het op eigen kracht niet helemaal redden. Even chillen met andere meiden, bijpraten over dingen die thuis en op school onbesproken blijven of een gerichte training voor meer zelfvertrouwen: het kan net de extra bagage zijn die ze nodig hebben.”

Sociaal Werk Nederland

Contacten met jongeren in 2020

Totaal aantal contacten837
Tijdens de ambulante rondes551
The Basement open na de zomer163
Meidenmiddag (alleen laatste kwartaal)34
Meidenavond (alleen laatste kwartaal)90
Meisje met tas

Het verhaal van Hanna

Hanna is 17 jaar, woont thuis met haar ouders en broertje en zit op de middelbare school in 4 havo. Dit schooljaar doet zij nu voor de tweede keer. Hanna is blijven zitten omdat zij vorig jaar niet goed in haar vel zat en moeite had om zich op school te concentreren. Zij heeft last van faalangst als zij moet presteren, is onzeker over zichzelf en vraagt zich af of anderen haar wel aardig vinden. Een poosje geleden had ze een vriend die vreemd was gegaan.

Hanna is aangemeld bij Voorschoten Voor Elkaar voor ondersteuning bij haar schooltaken en om de faalangst en onzekerheden te bespreken waar zij soms last van heeft. Hanna vindt het ook lastig om vriendinnen te maken. Zeker nu haar klasgenoten wel over zijn gegaan en zij niet, merkt ze dat er minder contact is. Daarom wees de sociaal werker Hanna op de meidenavond. Een avond waar meiden van haar leeftijd bij elkaar komen voor de gezelligheid, waar leuke dingen gedaan worden en soms gewoon lekker gekletst wordt over van alles en nog wat.

Ondanks haar onzekerheden gaat Hanna naar de meidenavond. Ze durft het aan omdat ze weet dat de sociaal werker haar kan bijstaan. Wanneer het moment daar is gaan de meiden en de sociaal werkers eerst met een kopje thee bij elkaar zitten om zich voor te stellen. Iedereen noemt haar naam, leeftijd en nog een interessant feitje over zichzelf. Het ijs wordt meteen gebroken want er zijn nog meer meiden die in 4 havo of in 5 havo zitten en de vierde klas ook twee keer gedaan hebben. Daarna gaat het gesprek over vriendjes en vragen de andere meiden aan Hanna of zij verliefd is. Ze vertellen haar over hun ervaringen, dit gaat gepaard met veel gelach. Aan het einde van de avond vragen de meiden of Hanna wil aansluiten in de groepsapp.

Dit is het begin van een lange reeks meidenavonden waarin Hanna goede contacten met de meiden opbouwt, steeds iets meer over zichzelf en zelfs haar onzekerheden durft te delen en zich echt onderdeel voelt van de groep.

(Hanna is een gefingeerde naam)

“Voorschoten is een beetje te netjes. Alles is volgens de regels.”

Ontmoet de jongeren uit Voorschoten! Het Leidse stadsgezelschap PS|theater ging het afgelopen jaar op bezoek in Voorschoten. Een aantal meiden mocht via Voorschoten Voor Elkaar meewerken aan de voorbereidingen van een theaterproductie over burenliefde, nabuurschap en buurtgevoel. Luister naar het audioportret op SoundCloud.

2 mannen doen een spelletje

 

Vrijwilligerswerk

 

Vrijwillige inzet

Al jaren is vrijwillige inzet een kernactiviteit van onze organisatie en hebben we een grote expertise in het werven van – en werken met – vrijwilligers opgebouwd. Met de inzet van vrijwilligers krijgen we ons werk (en dat van andere organisaties) beter gedaan. Bovendien bieden we vrijwilligers zelf ook de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Vrijwilligerswerk is altijd een zinvolle invulling van vrije tijd. Daarnaast is het voor sommigen een manier om mee te doen aan de samenleving . We vinden het belangrijk om de vrijwillige inzet goed aan te laten sluiten bij de persoonlijke wensen, belangen en talenten van vrijwilligers. Het aan ons binden van vrijwilligers is van groot belang . Zeker in een tijd waarin het vrijwilligersbestand vergrijst en er tegelijkertijd steeds meer behoefte is aan vrijwillige inzet.

2020

Wij spanden ons ook afgelopen jaar weer in om vrijwilligerswerk beschikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk te maken, zowel binnen als buiten de eigen organisatie.

Er werden 36 nieuwe vrijwilligers actief voor één van onze activiteiten. Gemiddeld waren er 100 vrijwilligers actief.

In 2020 hebben we gewerkt aan een nieuwe versie van het vrijwilligersbeleid voor onze eigen vrijwilligers. En voor alle vrijwilligers die dit nog niet hadden is VOG aangevraagd. We zorgden voor persoonlijke begeleiding, afgestemd op de behoefte van de vrijwilliger. Met andere organisaties keken we naar wat er nodig was, waar we konden samenwerken en we gaven informatie en advies. Bijvoorbeeld bij het inrichten van de organisatie, het opstellen van een vacature of de zes speerpunten van het vrijwilligersbeleid .

AdventskalenderWe hebben gezien dat in 2020 het aantal flexibele vrijwilligers is toegenomen. Dit type vrijwilliger is al langer in opkomst en maakt vooral gebruik van vrijwilligvoorschoten.nl. Alle vrijwilligers die zich meldden als ‘coronahulp’ werden door onze ‘matching angel’ benaderd, met als resultaat dat een aantal zijn toegetreden tot ons vaste vrijwilligersbestand of tot dat van collega-organisaties.

De vrijwilligerswaardering hebben we dit jaar in een passend jasje gegoten: een online adventskalender voor alle vrijwilligers. Daarnaast kregen onze vaste vrijwilligers ook de keuze voor een extra cadeau. Een code waarmee zelf iets uitgekozen en aangeschaft kon worden bij een lokale ondernemer.

Vrijwilligersplatform

Vrijwilligvoorschoten.nl

Met ons digitale platform ondersteunen we de vrijwillige inzet in Voorschoten. We werven, verbinden, informeren en adviseren. Inwoners onderling vinden en benaderen elkaar, maar dit geldt ook voor organisaties en burgers. Het coronavirus heeft een enorme impact gehad op onze werkwijze en ook op ons digitale platform. Zo hebben we een specifieke pagina ‘Coronahulp’ ingericht met nieuws en mooie initiatieven.

Het aantal vrijwilligers die zich aangemeld heeft via het digitaal platform is het afgelopen jaar flink gestegen. We hebben met bijna allemaal contact gehad en maken zoveel mogelijk gebruik van hun hulp.

Infographic 2020

*benaderde matches is op basis van een voorspelling van de activiteit.

“Het is zo leuk om enthousiaste reacties te krijgen als ik contact zoek met mensen die zich via het platform aanbieden als vrijwilliger!”

Nora (74)

Noor achter haar bureau
Magali schenkt thee

“Niet met vreemde mannen meegaan, hè”

Oorspronkelijk zou ze een half jaar in Spanje gaan studeren, de coronacrisis maakte echter alles anders en zij besloot de tijd te nemen om zich op een heel andere manier te ontwikkelen. Magali (21): “Ik heb me ingeschreven voor vrijwilligerswerk en zo kwam ik bij het Parkhuis in Voorschoten terecht.” Parkhuis is een buurtontmoetingsplek voor mensen die graag andere mensen willen ontmoeten, zij komen er om met elkaar te praten, koffie te drinken en spelletjes te doen.

“Ik probeer iedereen een fijne ochtend te bezorgen. De bezoekers komen vrijwel allemaal hier vandaan en zijn enorm goed op de hoogte van de dorpsgeschiedenis, ze vinden niets heerlijkers dan mij uit te leggen hoe het dorp er vroeger uit zag. Ik kan hier veel van leren.

Aan het einde van de ochtend wenst iedereen elkaar altijd heel lief een fijne dag of een fijne week. “Het was gezellig, een fijne week allemaal. Geniet van het weer!”.

(Lees hier het hele verhaal van Magali)

Vrouw ruimt tuin op

“Het brengt mij plezier om mensen te helpen met klussen en de blije gezichten daarna te zien!”

“Vlak vóór de coronacrisis al merkte ik dat ik meer behoefte had om vaker het huis uit te gaan, naar musea bijvoorbeeld. Met corona viel dit natuurlijk allemaal weg, maar ik had het nog steeds nodig om erop uit te gaan. Toen ben ik gaan kijken voor vrijwilligerswerk.

Ik studeer geneeskunde, en moet nog een aantal coschappen, dus ik zoek niet iets structureels, want dat zal ik later niet kunnen combineren. Daarom ging ik op zoek naar losse klussen, zoals mensen helpen om hun tuin op te knappen of de planten te sproeien in de zomer. Ik vind het leuk dat je een inkijkje hebt in het leven van andere mensen, en dat ze er zichtbaar blij mee zijn.

Zo ontmoette ik een oudere mevrouw die wekelijks met een hulp even naar de stad ging. Haar tuin was al jaren niet bijgehouden, en helemaal overgroeid met klimop. Samen met haar hulp hebben we de klimop verwijderd en kwamen we erachter dat er onder het zand een betegelde tuin verstopt was. De mevrouw kon ons toen vertellen hoe de tuin was toen haar moeder nog in het huis woonde en zo kwamen er allemaal verstopte herinneringen boven.

Tessa (24), student geneeskunde

 

“Ik vind het bijzonder om kennis te maken met mensen die ik anders niet zo makkelijk tegenkom, het is van meerwaarde voor mijn ontwikkeling als mens en het geeft ook een verdieping aan mijn studie psychologie.”

Magali (21), student en vrijwilligster bij Parkhuis

Magali
Noor achter haar bureau

‘Het gevoel dat je iets doet voor de maatschappij geeft extra kleur aan je leven’

Enkele dagen per week is vrijwilliger Nora (74) op het kantoor van Voorschoten Voor Elkaar te vinden. Ze werkt daar aan het digitale vrijwilligers platform (vrijwilligvoorschoten.nl). Daarnaast organiseert ze de Welzijnsvisite 75+ bezoekjes en doet ze intakegesprekken met vrijwilligers. Ook springt Nora bij achter de balie als dit nodig is.

Toen Nora in 2018 een advertentie zag van Voorschoten Voor Elkaar waarin een vrijwillig medewerker voor het digitale platform werd gezocht, dacht ze: “Dat is iets voor mij”. En dat bleek ook zo te zijn.

Nora neemt contact op met de mensen die zich aanbieden als vrijwilliger via het platform. Vaak volgt er dan snel een afspraak voor een intakegesprek om de vrijwilliger in spé wat nader te leren kennen en zijn/haar belangstelling en mogelijkheden wat meer in beeld te krijgen. Hierna wordt er een match gezocht met iemand die een behoefte of wens heeft die past bij het aanbod. Als dit goed uitpakt is er een match!

“Eén van de mooie aspecten van dit werk, naast dat het veel voldoening geeft om iets voor anderen te doen, is dat het ook heel leuke sociale contacten oplevert!”

2020: het jaar van corona

Boodschappen worden aangereikt aan iemand in quarantaine

2020: het jaar
van corona

Impact op de organisatie

Zoals voor iedereen, was het coronavirus ook voor onze organisatie en onze medewerkers een spelbreker. Veel groepsactiviteiten konden niet meer doorgaan. Gelukkig kon er nog heel veel wel. En met elkaar bedachten we nieuw aanbod en bewandelden we alternatieve wegen. Onderaan dit hoofdstuk geven we hiervan een overzicht.

We zijn er trots op dat we onze werkzaamheden heel zorgvuldig hebben aangepakt. Steeds na aankondigingen van maatregelen maakten we met elkaar afwegingen en stelden vast wat dit betekende voor ons werk. Vanaf het begin van de coronatijd voerden we open en eerlijk gesprekken met elkaar en onze vrijwilligers. We waren eerlijk over klachten, namen deze serieus, bleven bij twijfel thuis en lieten ons testen. Zo deden we er met elkaar alles aan om geen bron van besmetting te worden. Dit doen we uiteraard nog steeds.

Er is geen 100% helder antwoord op alle vragen en geen 100% juiste oplossing voor alles, dus juist dit zorgvuldige gesprek met elkaar (en met derden) was essentieel. Net als onze ondersteuning van vele inwoners. Onder andere op de website van Zorg + Welzijn staat een onderzoek dat het belang aangeeft van face-to-face contacten. Dit geldt voor iedereen, jong en oud, maar voor een deel van onze doelgroep des te meer: zij hebben al weinig contacten en als die ook nog eens wegvallen is er nog minder over. Daarom zorgden we ervoor dat we waar mogelijk mensen live konden blijven zien. Natuurlijk met inachtneming van alle maatregelen.

Vrijwilligers schreven en bezorgden meer dan 100 ansichtkaarten aan alleenstaande ouderen. Op de kaart stond een bemoedigende tekst en de vraag of zij behoefte hadden aan een telefonisch gesprek.

Meiden schrijven kaarten

We bezorgden bloemen bij 126 (bij ons bekende) mantelzorgers. Een samenwerkingsactie met Lions Voorschoten en Fonds 1818.

Lions bezorgen bloemen aan mantelzorgers

Collega’s op de fiets brachten aan het begin van de meivakantie bij 33 (bij ons bekende) gezinnen tasjes met verrassingen.

Collega op de fiets

Activiteiten werden waar mogelijk omgezet naar online bijeenkomsten, waar soms gedanst werd (meiden) of plaatjes werden gedraaid (bezoekers Odense Huiskamer). Ook het Alzheimer Café werd live via internet uitgezonden.

Alzheimer Cafe Online

Jongerenwerker Erik ging op oudejaarsdag op pad met een fietskrat vol oliebollen om uit te delen aan de jongeren die op straat waren. De actie was een groot succes. De oliebollen werden uitgedeeld en er werd met ruim 60 jongeren gesproken.

Jongerenwerker op de fiets met oliebollen

Bij 89 ouderen – van 70 jr. en ouder – bezorgden we bloemen op hun woonadres. Een samenwerkingsactie met Lions Voorschoten en Fonds 1818.

Bloemen voor ouderen

Bellen bellen bellen

Er werden belmaatjes geregeld en de vrijwilligers en deelnemers OHK (Odense Huiskamer) belden met elkaar.

Ook sociaal werkers onderhielden via telefoon of beeldbellen de contacten met de cliënten, scholen en gezinnen.

Ditzelfde geldt voor de jongerenwerkers, die tijdens lockdownperiode’s videobelden met jongeren die daar behoefte aan hadden.

Oudere dame met telefoon

Dankzij een subsidie van Fonds 1818 konden we alle vaste deelnemers aan de ‘Open Eettafel’ verrassen met een verse daghap. Bereid door restaurant “Wapen van Voorschoten” en thuisbezorgd door enthousiaste vrijwilligers.

Jongen met bezorgmaaltijden

Met kerst werden de voedselbankklanten verrast met een kaartje en een kaarsje.

Kaartje Voedselbank

Vrijwilligers schreven en bezorgden meer dan 100 ansichtkaarten aan alleenstaande ouderen. Op de kaart stond een bemoedigende tekst en de vraag of zij behoefte hadden aan een telefonisch gesprek.

Meiden schrijven kaarten

Bij 89 ouderen – van 70 jr. en ouder – bezorgden we bloemen op hun woonadres. Een samenwerkingsactie met Lions Voorschoten en Fonds 1818.

Bloemen voor ouderen

We bezorgden bloemen bij 126 (bij ons bekende) mantelzorgers. Een samenwerkingsactie met Lions Voorschoten en Fonds 1818.

Lions bezorgen bloemen aan mantelzorgers

Bellen bellen bellen

Er werden belmaatjes geregeld en de vrijwilligers en deelnemers OHK (Odense Huiskamer) belden met elkaar.

Ook sociaal werkers onderhielden via telefoon of beeldbellen de contacten met de cliënten, scholen en gezinnen.

Ditzelfde geldt voor de jongerenwerkers, die tijdens lockdownperiode’s videobelden met jongeren die daar behoefte aan hadden.

Oudere dame met telefoon

Collega’s op de fiets brachten aan het begin van de meivakantie bij 33 (bij ons bekende) gezinnen tasjes met verrassingen.

Collega op de fiets

Dankzij een subsidie van Fonds 1818 konden we alle vaste deelnemers aan de ‘Open Eettafel’ verrassen met een verse daghap. Bereid door restaurant “Wapen van Voorschoten” en thuisbezorgd door enthousiaste vrijwilligers.

Jongen met bezorgmaaltijden

Activiteiten werden waar mogelijk omgezet naar online bijeenkomsten, waar soms gedanst werd (meiden) of plaatjes werden gedraaid (bezoekers Odense Huiskamer). Ook het Alzheimer Café werd live via internet uitgezonden.

Alzheimer Cafe Online

Met kerst werden de voedselbankklanten verrast met een kaartje en een kaarsje.

Kaartje Voedselbank

Jongerenwerker Erik ging op oudejaarsdag op pad met een fietskrat vol oliebollen om uit te delen aan de jongeren die op straat waren. De actie was een groot succes. De oliebollen werden uitgedeeld en er werd met ruim 60 jongeren gesproken.

Jongerenwerker op de fiets met oliebollen
Personeel aan het scheppen in de buurttuin

 

Slotwoord en doorkijkje
richting 2021

Op het moment van schrijven van dit jaarverslag is het volgende jaar alweer begonnen. Naast het voortzetten van al onze werkzaamheden gaan we ook in 2021 verschillende nieuwe activiteiten en samenwerkingen aan. We gaan bijvoorbeeld met de Regio Leiden (Stadsbank, gemeente en Kwadraad) het project vroegsignalering van schulden starten (eerste hulp bij geldzorgen). Een ander project dat al van start is gegaan, is: ‘Sluit ouderen niet uit, maar aan’. Speciaal voor niet-digitaalvaardige ouderen. Hierbij krijgen deelnemers een speciale leentablet en instructies van een vrijwilliger, zodat ze ook via de digitale weg het contact met familie en vrienden kunnen gaan onderhouden.

Daarnaast is er een begin gemaakt met de aanleg van een buurttuin rondom onze locatie Vliethuis. (Zie foto boven.) De bedoeling is dat straks de bezoekers, liefst samen met enthousiaste bewoners van Vlietwijk, hier kunnen tuinieren. Zo wordt het een buurttuin waar zowel bezoekers als bewoners plezier aan kunnen beleven.

Wat is er ontzettend veel gedaan dit afgelopen jaar, wat een inzet van het team en wat ben ik trots op al die medewerkers. We zijn van een kleine organisatie heel snel gegroeid naar een brede welzijnsorganisatie. En dat ook nog eens in een zeer bijzondere tijd met beperkende maatregelen. Superfijn dat alle medewerkers de kansen bleven zien, en die ook bleven benutten. Mijn grote, grote dank aan alle collega’s, toppers!

Yvonne van Balen
Directeur-bestuurder

Colofon

Voorschoten Voor Elkaar

Zwaluwweg 4
2251 MV Voorschoten
Telefoon: 071 – 561 90 01
E-mail: info@voorschotenvoorelkaar.nl

Ontwerp jaarverslag & eindredactie

Antoinette Schalke & Yvonne van Balen

Volg ons op Social Media!

Facebook      Instagram      Twitter      LinkedIn